Historia szkoły

Szkoła założona została w 1921 r. przez radnych Sejmiku Powiatowego: mgr Tadeusza Fleszyńskiego, Jana Borysa - rolnika z Surhowa i Stanisława Hewla - dzierżawcę okolicznych wsi. Z funduszu państwowego wydzielono 30,76 ha ziemi na potrzeby szkoły, której opiekunem został Tadeusz Fleszyński.

          Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbywały się w budynku liceum ogólnokształcącego, wtedy Gimnazjum Państwowego w Krasnymstawie. W latach 1925 – 1928 zbudowano budynek szkolny, dwa budynki mieszkalne, stajnię, stodołę i spichlerz. Typ szkoły ustalono, jako: 11-miesięczną Szkołę Rolniczą im. Bartosza Głowackiego oraz sześciomiesięczny Kurs Społeczno-Hodowlany.


 

 


Wybuch II wojny światowej skutkuje przerwaniem zajęć szkolnych (pracuje tylko szkolne gospodarstwo), działalność szkoły zostaje wznowiona dopiero w czerwcu 1942, dzięki staraniom dyrektora Lewickiego. Jednak w listopadzie 1942 r. gestapo rozwiązuje polską szkołę, organizując w jej miejsce szkołę rolniczą dla Volksdeutschów. Budynek szkolny w czasie wojny zostaje zniszczony. W latach 1944 – 1945 pierwsi uczniowie odgruzowują go i odbudowują, aby w 1945 r. rozpoczęło zajęcia Gimnazjum Rolniczo-Ogrodnicze I stopnia.

W roku 1946 gimnazjum zostaje przemianowane na 4-letnie Technikum Rolniczo-Chmielarskie. Wiosną 1950 r. szkoła przyjmuje nazwę 4-letnie Liceum Rolnicze Tytoniarsko-Chmielarskie, natomiast w 1953 roku odrzucono specjalizację tytoniową, szkole zostaje wyłącznie profil chmielarski i nowa nazwa - Państwowe Technikum Rolniczo-Chmielarskie.

W roku 1957 następuje kolejna zmiana typu szkoły, powstaje 5-letnie Państwowe Technikum Rolnicze, zaś w 1964 roku zostało uruchomione 3-letnie Państwowe Technikum Rolniczo-Chmielarskie dla Dorosłych. W tym samym roku powstaje 3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne. W roku 1966 kończy swe istnienie technikum dla dorosłych, powstaje 3-letnie młodzieżowe Technikum Rolnicze z profilem ogólnorolniczym.

Od 01 lutego 1973 r. powołano przy technikum Telewizyjne Technikum Rolnicze. W roku 1976 prowadzi zajęcia Zasadnicza Szkoła Rolnicza i 3-letnie Technikum Wieczorowe dla Pracujących. W roku 1976 otwarto 5-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej.

W roku 1978 powołano Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa, w skład którego wchodziły następujące szkoły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Rolnicze 3-letnie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły rolniczej - rozwiązane w roku 1985
 • Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Rolnicze Wieczorowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
 • Technikum Zaoczne na podbudowie zasadniczej szkoły rolniczej.

W roku 1981 powstaje Technikum Ogrodnicze na podbudowie szkoły podstawowej.
Natomiast w roku 1988 powstaje 3-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza.

Szczególnie przykrym wydarzeniem był pożar szkoły, który wybuchł 13.12.1993 r., spaleniu uległ dach i część 2 piętra. Budynek odbudowano dzięki wsparciu Ministerstwa Rolnictwa oraz pomocy i życzliwości wielu ludzi.

 

01 stycznia 1999 roku organem prowadzącym placówkę zostaje Powiat Krasnostawski, tym samym szkoła staje się szkołą samorządową.

 

Do sierpnia 2002 roku szkoła nosi nazwę : Zespół Szkół Rolniczych i ma następujące jednostki szkolne:

 • 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa
 • 5-letnie Technikum Rolnicze
 • 5-letnie Technikum Ogrodnicze
 • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza
 • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
 • 3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne.

          Od 1 września 2002 roku następuje zmiana nazwy na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, kształcący młodzież w następujących typach szkół:

 • Liceum Ogólnokształcącym
 • Liceum Profilowanym
 • Technikum Nr 2 w zawodzie:
  • technik mechanizacji rolnictwa
  • technik agrobiznesu
  • technik architektury krajobrazu
  • technik elektronik
  • technik informatyk
  • technik organizacji reklamy

Dyrektorzy szkoły:

 • Berezowski Stanisław - przed wojną
 • Żemralski M. - przed wojną
 • Imiela D. - przed wojną
 • Szymankiewicz Z. – przed wojną 
 • Lewicki – od roku 1942
 • Wyrzykowski Cezary – 1945 - 1949
 • Lwow Leon – 1949 - 1952
 • Faustman Wacław – 1952 - 1971
 • Bosiak Stanisław – 1971 - 1975
 • Banaszkiewicz Józef – 1975 - 1991
 • Witkowski Mieczysław – 1991 - 2002
 • Elżbieta Zadrąg – 2003 - 2019

 

Dyrektorzy szkolenia systemem zaocznym:

 

 • Miturski Stanisław - 1953
 • Szewczyk Antoni – 1960 - 1975
 • Bąk Jan – 1975/76 
 • Król Genowefa – 1976 - 1989
 • Elżbieta Zadrąg – 2003 - 2019

W okresie 2003 – 2011 dokonano rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły o zawody:

 • technik architektury krajobrazu – 2004
 • technik informatyk – 2009
 • technik organizacji reklamy – 2010
 • II Liceum Profilowanego – 2004

Od 01 września 2019 r. szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie, nowym dyrektorem zostaje mgr Renata Burdan.

Aktualnie młodzież kształci się w następujących zawodach:

 • technik informatyk
 • technik geodeta
 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik optyk
 • technik hotelarstwa
 • technik reklamy

 

Szkoła prowadzi również zajęcia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym - Rolnik.

 

Projekty UE realizowane przez szkołę:

 

- „Staże i Praktyki – lepszy start w dorosłe życie przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2013-2015)

- „Wsparcie usług edukacyjnych świadczonych przez ZSP nr 2 w Krasnymstawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (2013-2015)

- „Edukacja zawodowa na piątkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie”

- „Nowoczesne technologie szansą rozwoju" (2017-2018)

- „Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie" (2018-2020)

- Erasmus+ 2019 „Staż zagraniczny – lepszy start w dorosłe życie”

- „Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie” (2021-2023)

 

 

Gospodarstwo Pomocnicze:

 • 1921 - posiada obszar 30,76 ha
 • 1953 - przybywa 29,95 ha z użytków w Fajsławicach: stawy rybne - 19,09 ha, chmielnik – 4 ha, grunty orne - 5,8 ha
 • 1959 - przybywa 16 ha łąk w Kolonii Rońsko. Łącznie stanowi to 85,76 ha
 • 1971 - gospodarstwo przekazuje obiekt w Fajsławicach, jako nierentowny i kłopotliwy Kółkom Rolniczym
 • 1976 - powierzchnia gospodarstwa wynosi 91 ha w tym:
  • grunty orne - 60 ha
  • łąki - 18 ha
  • plantacja chmielu - 6,5 ha
  • pozostałe grunty - 10 ha
  • lasy - 1 ha
 • 1996 rok gospodarstwo posiada 91 ha, w tym 10 ha chmielnika, 17,8 ha łąki, 1,8 ha sad oraz grunty orne. 2003 pow. gospodarstwa wynosi 62 ha, w tym 11 ha chmielnik, pozostała część to działki pracownicze i grunty orne 2010 pow. gospodarstwa wynosiła 56 ha, w tym 11 ha chmielnik.
 • 30 czerwca 2010 roku zostaje zlikwidowane Gospodarstwo Pomocnicze, majątek gospodarstwa przejmuje w całości szkoła. Obecnie grunty przejęte przez szkołę mają powierzchnię 33,28 ha, w tym 10,82 ha zajmuje chmielnik, 2,05 ha łąka.

     Szkoła, jako jednostka zajmująca się uprawą chmielu, bierze aktywny udział w dożynkach chmielowych - „Chmielakach” - organizowanych w naszym mieście od 1971 r. Głównym celem „Chmielaków”, oprócz zakończenia zbioru chmielu, jest przypomnienie tradycji chmielarskich, wymiana doświadczeń w uprawie chmielu, pomiędzy plantatorami a naukowcami, na odbywającej się co roku sesji naukowej. Dożynki chmielowe to również obrzędowe widowisko, zabawy i występy artystyczne, prezentacja kultury ludowej, znaczna część uroczystości odbywa się na terenie szkoły. Szkoła zawsze gościła i gości u siebie zaproszonych pracowników naukowych, przedstawicieli władz lokalnych i państwowych, chmielarzy i piwowarów.